Language of document :

Жалба, подадена на 15 декември 2009 г. - Michail/Комисия

(Дело F-100/09)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Christos Michail (Брюксел, Белгия) (представител: C. Meidani, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника, с което се отхвърля искането за съдействие на жалбоподателя, отправено на основание член 24 от Правилника, поради психически тормоз, на който твърди, че е бил подложен

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 9 март 2009 г. за отхвърляне на искането за съдействие, отправено на основание член 24 от Правилника;

да се осъди Комисията да поправи неимуществените вреди в размер на 30 000 EUR;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________