Language of document :

Žaloba podaná 15. decembra 2009 - Michail/Komisia

(vec F-100/09)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Christos Michail (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Meidani, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým bola zamietnutá žiadosť o pomoc podľa článku 24 služobného poriadku z dôvodu morálneho obťažovania, ktorého bol údajne žalobca obeťou

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pomoc z 9. marca 2009 podanej na základe článku 24 služobného poriadku,

zaviazať Komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 30 000 eur,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________