Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 31 август 2010 г. - Tomasz Ziolkowski/Land Berlin

(Дело C-424/10)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Tomasz Ziolkowski

Ответник: Land Berlin

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 16, параграф 1, първо изречение от Директива 2004/38/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че предоставя на гражданите на Съюза, които пребивават законно от повече от пет години в държава членка единствено съгласно нейното национално законодателство, но през този период не отговарят на изискванията на член 7, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО, право на постоянно пребиваване в тази държава членка?

Трябва ли, когато се определя периодът на законно пребиваване по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО, да се отчетат и периодите на пребиваване на гражданите на Съюза в приемащата държава членка отпреди държавата им на произход да се присъедини към Европейския съюз?

____________

1 - ОВ L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56.