Language of document :

Жалба, подадена на 20 юли 2010 г. - Barthel и др./Съд

(Дело F-59/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Yvette Barthel (Арлон, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Съд

Предмет на производството

Отмяна на решението на Съда за отхвърляне на искането на жалбоподателите да се ползват от надбавките за работа на смени, предвидени в член 1, параграф 1, първо тире от Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 година за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 190)

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението на секретаря на Съда на Европейския съюз, с което се отхвърля искането на жалбоподателите от 8 юни 2009 г. да се ползват - считано от 20 декември 2006 г. - от надбавките за работа на смени, предвидени в член 1, параграф 1, първо тире от Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 година;

да се осъди Съда да заплати съдебните разноски.

____________