Language of document :

20. juulil 2010 esitatud hagi - Barthel jt versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-59/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Yvette Barthel (Arlon, Belgia) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Kohus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Kohtu otsus jätta rahuldamata hagejate nõue maksta neile vahetustega töö eest hüvitist vastavalt nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, lk 1; ELT eriväljaanne 01/07, lk 78), artikli 1 lõike 1 esimesele taandele.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Kohtu kohtusekretäri otsus jätta rahuldamata hagejate 8. juuni 2009. aasta nõue maksta neile alates 20. detsembrist 2006 nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76 artikli 1 lõike 1 esimese taande alusel vahetustega töö eest hüvitist;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kohtult.

____________