Language of document :

Kanne 20.7.2010 - Barthel ym. v. unionin tuomioistuin

(Asia F-59/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Yvette Barthel (Arlon, Belgia) ym. (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: unionin tuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen unionin tuomioistuimen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajien vaatimus saada edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille 9.2.1976 annetun neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 (EYVL L 38, s. 1) 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua korvausta keskeytyksettömästä työstä tai vuorotyöstä

Vaatimukset

Euroopan unionin tuomioistuimen kirjaajan päätös, jolla hylättiin kantajien 8.6.2009 esittämä vaatimus saada 20.12.2006 lukien 9.2.1976 annetun neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua korvausta keskeytyksettömästä työstä tai vuorotyöstä, on kumottava, ja

unionin tuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________