Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 20. jūlijā - Barthel u.c./Tiesa

(lieta F-59/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Yvette Barthel (Arlona, Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Tiesa

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Tiesas lēmumu noraidīt prasītāju lūgumu piešķirt viņiem Padomes 1976. gada 9. februāra Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76, ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus (OV L 38, 1. lpp.), 1. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzēto pabalstu par maiņu darbu

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības Tiesas sekretāra lēmumu noraidīt prasītāju 2009. gada 8. jūnija lūgumu viņiem piešķirt, sākot ar 2006. gada 20. decembri, Padomes 1976. gada 9. februāra Regulas Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 1. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzēto pabalstu par maiņu darbu;

piespriest Tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________