Language of document :

Talan väckt den 20 juli 2010 - Yvette Barthel m.fl. mot EU-domstolen

(Mål F-59/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Yvette Barthel (Arlon, Belgien) med flera (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: EU-domstolen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EU-domstolens beslut att avslå sökandenas begäran om ersättning för skiftarbete enligt artikel 1.1 första strecksatsen i förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976, fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EGT L 38, s. 1; svensk specialutgåva, område 1 volym 1, s. 0116).

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av justitiesekreteraren vid Europeiska unionens domstol att avslå sökandenas begäran av den 8 juni 2009, om ersättning för skiftarbete från och med den 20 december 2006 enligt artikel 1.1 första strecksatsen i (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976, och

förplikta EU-domstolen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________