Language of document :

Жалба, подадена на 5 август 2010 г. - Lunetta/Комисия

(Дело F-63/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Calogero Lunetta (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi и C. Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията за прекратяване на производството, което е образувано на основание член 73 от Правилника вследствие на злополука с жалбоподателя от 13 август 2001 г. и в което му се признават 6 % трайна частична инвалидност, и осъждане на ответника да заплати обезщетение на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да се обяви настоящата жалба за допустима,

ако е необходимо да се покани ответникът да представи решението, прието от председателя на Съда на Европейския съюз за определяне на третия лекар в лекарската комисия,

ако е необходимо да се покани ответникът да представи копие от материалите по преписката, образувана под номер 10006353,

да се отмени решението на органа по назначаването от 28 октомври 2009 г. за прекратяване на производството, което е образувано на основание член 73 от Правилника вследствие на злополука с жалбоподателя от 13 август 2001 г. и в което му се признават 6 % трайна частична инвалидност и, ако е необходимо, да се отмени решението на органа по назначаването за отхвърляне на жалбата по административен ред,

вследствие на това да се приеме оценката на процента на трайна частична инвалидност въз основа на действащата към момента на злополуката и до 1 януари 2006 г. правна уредба и скала за оценка, като се възобнови разглеждането на искането на жалбоподателя на основание член 73 от Правилника от безпристрастна и неутрална лекарска комисия, която може да работи бързо, напълно независимо и безпристрастно,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение, определено ex aequo et bono в размер на 50 000 EUR (петдесет хиляди евро), за претърпените вследствие на обжалваните решения неимуществени вреди,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение, определено неокончателно в размер на 25 000 EUR (двадесет и пет хиляди евро), за претърпените вследствие на обжалваните решения имуществени вреди,

да се осъди ответникът да заплати лихви за забава върху дължимата на основание член 73 от Правилника главница при лихвен процент от 12 % за период, считано не по-късно от 13 август 2002 г. до окончателното изплащане на главницата,

във всички случаи да се осъди ответникът да заплати обезщетение, определено ex aequo et bono в размер на 50 000 EUR (петдесет хиляди евро), за претърпените вследствие на неспазването на разумния срок вреди,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________