Language of document :

5. augustil 2010 esitatud hagi - Lunetta versus komisjon

(kohtuasi F-63/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Calogero Lunetta (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja C. Christophe Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus lõpetada menetlus, mis avati personalieeskirjade artikli 73 alusel pärast hagejaga 13. augustil 2001 toimunud õnnetust ja milles määrati tema püsiva osalise töövõimetuse ulatuseks 6%, ning mõista kostjalt hageja kasuks välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

Tunnistada käesolev hagiavaldus vastuvõetavaks;

vajaduse korral paluda kostjal esitada Euroopa Liidu Kohtu presidendi otsus määrata arstliku komisjoni kolmas arst;

vajaduse korral paluda kostjal esitada numbri all 10006353 avatud toimikus sisalduvate dokumentide koopiad;

tühistada ametisse nimetava asutuse 28. oktoobri 2009. aasta otsus lõpetada menetlus, mis avati personalieeskirjade artikli 73 alusel pärast hagejaga 13. augustil 2001 toimunud õnnetust ja milles määrati tema püsiva osalise töövõimetuse ulatuseks 6%, ning vajalikus ulatuses ametisse nimetava asutuse otsus kaebus rahuldamata jätta;

sellest tulenevalt teha püsiva osalise töövõimetuse ulatuse hindamine vastavalt õnnetuse hetkest kuni 1. jaanuarini 2006 kehtinud õigusaktidele ja hindamisskaalale, vaadata uuesti läbi hageja personalieeskirjade artikli 73 alusel esitatud taotlus arstlikus komisjonis, mis on erapooletu ja neutraalne ning mis saab töötada kiirelt, täiesti sõltumatult ja eelarvamustevabalt;

mõista kostjalt välja hüvitis ex aequo et bono põhimõtte kohaselt määratud summas 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot mittevaralise kahju eest, mida vaidlustatud otsustega on põhjustatud;

mõista kostjalt välja hüvitis esialgselt määratud summas 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot varalise kahju eest, mida vaidlustatud otsustega on põhjustatud;

kohustada kostjat maksma võlgnetavalt summalt viivist personalieeskirjade artikli 73 alusel 12% määras ajavahemiku eest, mis algab hiljemalt 13. augustil 2001 ja kestab kuni põhiosa täieliku maksmiseni;

igal juhul mõista kostjalt välja hüvitis ja viivis ex aequo et bono põhimõtte kohaselt määratud summas 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot mõistliku aja ületamisega tekitatud kahju eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________