Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 5. augustā - Lunetta/Komisija

(lieta F-63/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Calogero Lunetta (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - L. Levi un C. Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru tiek izbeigta procedūra, kas bija uzsākta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu pēc prasītājas 2001. gada 13. augusta nelaimes gadījuma, un ar ko tai tika atzīta daļēja pastāvīga invaliditāte 6 % apmērā un piespriest atbildētājai izmaksāt prasītājai summu zaudējumu atlīdzināšanai.

Prasītājas prasījumi:

atzīt šo prasības pieteikumu par pieņemamu;

vajadzības gadījumā lūgt atbildētājai iesniegt Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētāja pieņemto lēmumu, ieceļot trešo ārstu komisijas ārstu;

vajadzības gadījumā lūgt atbildētājai iesniegt lietas, kura tika uzsākta ar numuru 10006353, dokumentu kopiju;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 28. oktobra lēmumu, ar kuru tika izbeigta atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. pantam uzsāktā procedūra pēc prasītājas 2001. gada 13. augusta nelaimes gadījuma, un viņai atzīta pastāvīgas daļējas invaliditātes pakāpe 6 % apmērā, un tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru sūdzību noraida;

novērtēt "pastāvīgas daļējas invaliditātes pakāpi", pamatojoties uz tiesisko regulējumu, kas bija spēkā nelaimes gadījuma dienā un palika spēkā līdz 2006. gada 1. janvārim, pārskatīt prasītājas atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. pantam iesniegto iesniegumu ārstu komisijā, kas ir izveidota objektīvā un neitrālā veidā un kas var darboties ātri, neatkarīgi un bez a priori [viedokļa];

piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību, kura ir noteikta ex aequo et bono EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši) apmērā, par ciesto morālo kaitējumu apstrīdēto lēmumu rezultātā;

piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību, kuras pagaidu summa ir noteikta EUR 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši) apmērā, par nodarītajiem materiālajiem zaudējumus apstrīdēto lēmumu rezultātā;

piespriest atbildētājai samaksāt nokavējuma procentus par parāda summu atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. pantam pēc 12 % likmes par laika posmu vismaz no 2002. gada 13. augusta līdz pilnīgai parāda samaksai;

katrā ziņā piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību, kura ir noteikta ex aequo et bono EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši) apmērā, to zaudējumu atlīdzināšanai, kuri ir radušiem saprātīga termiņa pārkāpšanas rezultātā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________