Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2010 r. - Lunetta przeciwko Komisji

(Sprawa F-63/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Calogero Lunetta (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i C. Christophe Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji zamykającej postępowanie wszczęte na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego w następstwie wypadku, jakiemu uległ skarżący w dniu 13 sierpnia 2001 r. i stwierdzającej 6 % stopień jego trwałej częściowej niezdolności do pracy oraz zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego określonej kwoty tytułem odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna;

w odpowiednim przypadku, wezwanie pozwanej do przedstawienia decyzji wydanej przez prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu wyznaczenia trzeciego lekarza w komisji lekarskiej;

w odpowiednim przypadku, wezwanie pozwanej do przedstawienia kopii dokumentów zawartych w aktach o sygnaturze 10006353;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 28 października 2009 r. zamykającej postępowanie wszczęte w oparciu o art. 73 regulaminu pracowniczego w następstwie wypadku, jakiemu uległ skarżący w dniu 13 sierpnia 2001 r. i stwierdzającej 6 % stopień jego trwałej częściowej niezdolności do pracy, a w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącego;

w konsekwencji, zarządzenie przeprowadzenia oceny stopnia trwałej częściowej niezdolności do pracy w oparciu o przepisy oraz tabelę oceny obowiązujące w dniu wypadku i do dnia 1 stycznia 2006 r., ponownego rozpatrzenia wniosku skarżącego złożonego na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego przez komisję lekarską w bezstronnym i neutralnym składzie, która mogłaby pracować szybko w pełnej niezależności i bez uprzedzeń;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego zadośćuczynienia, ustalonego ex aequo et bono na kwotę 50.000 € (pięćdziesiąt tysięcy EUR) za krzywdę doznaną w związku z zaskarżonymi decyzjami;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania, ustalonego tymczasowo na kwotę 25.000 € (dwadzieścia pięć tysięcy EUR) za szkodę poniesioną w związku z zaskarżonymi decyzjami;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odsetek za zwłokę od kapitału należnego na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego w stosunku 12% najpóźniej od dnia 13 sierpnia 2002 r. do dnia pełnej spłaty należności;

w każdym razie, zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania, ustalonego ex aequo et bono na kwotę 50.000 € (pięćdziesiąt tysięcy EUR) za szkodę poniesioną w związku z naruszeniem rozsądnego terminu;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________