Language of document :

Žaloba podaná 5. augusta 2010 - Lunetta/Komisia

(vec F-63/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa): Calogero Lunetta (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a C. Christophe Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým ukončila konanie začaté na základe článku 73 služobného poriadku v nadväznosti na úraz žalobcu z 13. augusta 2001, na základe ktorého mu bola priznaná 6 %-ná miera čiastočnej dlhodobej invalidity a zaviazanie žalovanej zaplatiť žalobcovi náhradu škody

Návrhy žalobcu

vyhlásiť túto žalobu za prípustnú,

prípadne vyzvať žalovanú na predloženie rozhodnutia prijatého predsedom Súdneho dvora Európskej únie na účely stanovenia tretieho lekára posudkovej komisie,

prípadne vyzvať žalovanú na predloženie kópii dokumentov zo spisu označeného číslom 10006353,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 28.októbra 2009, ktorým ukončil konanie začaté na základe článku 73 služobného poriadku v nadväznosti na úraz žalobcu z 13. augusta 2001, na základe ktorého mu bola priznaná 6 %-ná miera čiastočnej dlhodobej invalidity, a ak to bude potrebné, zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým bola zamietnutá sťažnosť,

v dôsledku toho rozhodnúť o hodnotení "miery čiastočnej dlhodobej invalidity" na základe právnej úpravy a stupnice hodnotenia platných v čase úrazu a do 1. januára 2006, o pokračovaní v preskúmaní žiadosti podanej žalobcom na základe článku 73 služobného poriadku posudkovou komisiou zloženou nestranným a nezávislým spôsobom, ktorá by mohla pracovať urýchlene, v úplnej nezávislosti a otvorene,

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody stanovenej ex aequo et bono na 50 000 eur (päťdesiattisíc eur) za morálnu ujmu spôsobenú napadnutými rozhodnutiami,

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody predbežne stanovenej na 25 000 eur (dvadsaťpäťtisíc eur) za materiálnu ujmu spôsobenú napadnutými rozhodnutiami,

zaviazať žalovanú na zaplatenie úrokov z omeškania z príslušnej paušálnej čiastky podľa článku 73 služobného poriadku s 12 %-nou sadzbou za obdobie začaté najneskôr 13. augusta 2002 až do úplného splatenia paušálnej čiastky,

v každom prípade zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody stanovenej ex aequo et bono na 50 000 eur (päťdesiattisíc eur) za ujmu spôsobenú nedodržaním primeranej lehoty,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________