Language of document :

Tožba, vložena 5. avgusta 2010 - Lunetta proti Komisiji

(Zadeva F-63/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Calogero Lunetta (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Levi in C. Christophe Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bil končan postopek, začet na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov po nesreči tožeče stranke 13. avgusta 2001, in s katero ji je bila priznana stopnja delne trajne invalidnosti 6%, in naložitev toženi stranki, da tožeči stranki plača odškodnino.

Predlogi tožeče stranke

Ta tožba naj se razglasi za dopustno;

v tem primeru naj se toženo stranko pozove, naj predloži odločbo o imenovanju tretjega zdravnika zdravstvene komisije, ki jo je sprejel predsednik Sodišča Evropske unije;

v tem primeru naj se toženo stranko pozove, naj predloži kopije listin iz spisa, ki je bil odprt pod številko 10006353;

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanje, z dne 28. oktobra 2009, s katero je bil končan postopek, začet na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov po nesreči tožeče stranke 13. avgusta 2001, in s katero ji je bila priznana stopnja delne trajne invalidnosti 6% in, če je potrebno, naj se za nično razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanje, s katero je bila zavrnjena pritožba;

posledično, naj se ugotovi stopnjo delne trajne invalidnosti na podlagi predpisov in ocenjevalne lestvice, ki je veljala na dan nesreče in do 1. januarja 2006, in naloži, da zahtevo tožeče stranke na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov preuči nepristransko, neodvisno in nevtralno sestavljena zdravniška komisija, ki lahko delo opravi hitro, povsem neodvisno in brez predhodno ustvarjenih mnenj;

toženi stranki naj se naloži plačilo škode in obresti, ki je določena po načelu pravičnosti na 50.000 EUR (petdeset tisoč eurov) za nepremoženjsko škodo, ki je nastala zaradi izpodbijanih odločb;

toženi stranki naj se naloži plačilo škode in obresti v začasno določeni višini 25.000 EUR (petindvajset tisoč eurov) za premoženjsko škodo, ki je nastala zaradi izpodbijanih odločb;

toženi stranki naj se naloži plačilo zamudnih obresti na glavnico, dolgovano na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, po obrestni meri 12 % za obdobje, ki se je začelo najkasneje 13. avgusta 2002, vse do popolnega poplačila glavnice;

v vsakem primeru, naj se toženi stranki naloži plačilo škode in obresti, ki je določena po načelu pravičnosti na 50.000 EUR (petdeset tisoč eurov) za škodo, ki je nastala zaradi prekoračitve razumnega roka;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________