Language of document :

1. juulil 2010 esitatud hagi - De Roos-Le Large versus komisjon

(kohtuasi F-50/10)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Madalmaad) (esindajad: advokaadid E. Lutjens ja M. H. van Loon)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega kohustati hagejat hüvitama tema surnud emale enammakstud toitjakaotuspension.

Hageja nõuded

Tühistada ELTL artikli 264 alusel komisjoni 12. mai 2010. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________