Language of document :

Жалба, подадена на 22 юли 2010 г. - Chiavegato/Комисия

(Дело F-60/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на списъка на длъжностните лица, повишени в процедурата за повишаване за 2009 г., както и, инцидентно, на подготвителните актове във връзка с това решение

Искания на жалбоподателя

да се отмени списъкът на длъжностните лица, повишени в процедурата за повишаване за 2009 г., приет от органа по назначаването на 13 ноември 2009 г., доколкото в този списък не е включено името на жалбоподателката, както и, инцидентно, да се отменят подготвителните актове във връзка с това решение,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________