Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 22. jūlijā - Chiavegato/Komisija

(lieta F-60/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt to ierēdņu sarakstu, kas paaugstināti amatā 2009. gadā, kā arī, pakārtoti, atcelt ar šī lēmuma sagatavošanu saistītos aktus.

Prasītāja prasījumi:

atcelt to ierēdņu sarakstu, kas paaugstināti amatā 2009. gadā, kuru iecēlējinstitūcija pieņēmusi 2009. gada 13. novembrī, tiktāl, ciktāl šajā sarakstā nav iekļauts prasītājas uzvārds, kā arī, pakāroti, ar šī lēmuma sagatavošanu saistītos aktus;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________