Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2010 r. - Chiavegato przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności listy urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009 oraz, posiłkowo, aktów przygotowujących tę decyzję.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności listy urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009 sporządzonej przez organ powołujący w dniu 13 listopada 2009 r. w zakresie, w jakim lista ta nie zawiera nazwiska skarżącej, oraz, posiłkowo, aktów przygotowujących tę decyzję;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________