Language of document :

Жалба, подадена на 30 юли 2010 г. - Esders/Комисия

(Дело F-62/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jürgen Esders (Берлин, Германия) (представители: S. Rodriguez, M. Vandenbussche и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията за преназначаване на жалбоподателя в седалището в Брюксел в рамките на процедурата за ротация за 2010 г.

Искания на жалбоподателя

да се обяви настоящата жалба за допустима,

да се отмени решението на органа по назначаването от 27 юли 2010 г. за преназначаване на жалбоподателя в Брюксел, считано от 1 септември 2010 г.,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________