Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2010 r. - Esders przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jürgen Esders (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodriguez, M. Vandenbussche i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przeniesieniu skarżącego do siedziby w Brukseli w ramach postępowania w sprawie rotacji za 2010 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 27 lipca 2010 r. o przeniesieniu skarżącego do Brukseli ze skutkiem od dnia 1 września 2010 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________