Language of document :

Жалба, подадена на 16 юли 2010 г. - Allgeier/FRA (Агенция на ЕС за основните права)

(Дело F-58/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Timo Allgeier (Виена, Австрия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, lawyers.)

Ответник:Агенция на Европейския съюз за основните права

Предмет на производството

Първо, отмяна на решението на ответника да остави без последствие жалбата за упражняване на тормоз, подадена от жалбоподателя по административен ред. Второ, да се приеме за установено, че жалбоподателят е бил жертва на тормоз, упражняван от неговите началници и да се присъди обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Агенцията на Европейския съюз за основните права от 16 октомври 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя, доколкото в него не се приема за установено, че той е бил жертва на тормоз, упражнен от г-н М. и г-н А и, ако е необходимо, да се отмени решението от 6 април 2010 г., с което се отхвърля жалбата по административен ред,

да се приеме за установено, че той е бил жертва на осъществен от г-н М. и г-н А. тормоз с всички произтичащи от това дисциплинарни последствия или, при условията на евентуалност, (i) започване на ново административно разследване, честно, независимо и безпристрастно, като бъде формирана група от експерти за осъществяването на административното разследване и (ii) приемане на всички необходими мерки, за да бъде дадена възможност за честно разследване без никаква възможност за оказване на натиск и за намеса,

обезщетяване на жалбоподателя за неговите имуществени вреди, временно оценени на 71 823.23 EUR,

присъждане на 85.000 EUR като обезщетение за моралните вреди, претърпени поради начина, по който е било водено цялото разследване и поради приетото решение,

да се осъди Агенцията на ЕС за основните права да заплати съдебните разноски.

____________