Language of document :

16. juulil 2010 esitatud hagi - Allgeier versus FRA

(kohtuasi F-58/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Timo Allgeier (Viin, Austria) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Hagi ese ja sisu

Esiteks, nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti menetlemata hageja poolt esitatud ahistamiskaebus. Teiseks, nõue tunnistada, et hageja oli tema ülemuste poolse ahistamise ohver ning mõista välja varaline ja moraalne kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 16. oktoobri 2009. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja nõuded osas, mis ei tunnustanud, et hageja oli M-i ja A poolse ahistamise ohver ning vajaduse korral tühistada 6. aprilli 2010. aasta otsus, millega jäeti kaebus rahuldamata;

tunnustada, et hageja oli M-i ja A poolse ahistamise ohver ning distsiplinaartagajärgede vajadust; või teise võimalusena (i) avada uus haldusjuurdlus, mis oleks õiglane, sõltumatu ja erapooletu ja luua ekspertide grupp haldusjuurdluse läbiviimiseks ning (ii) võtta kõik vajalikud meetmed, mis tagavad õiglase juurdluse ilma võimalike mõjutuste ja sekkumisteta;

mõista hageja kasuks välja varalise kahju hüvitis, mis esialgse hinnangu kohaselt on 71 823,23 eurot;

mõista kompensatsioonina moraalse kahju eest, mis tulenes kogu menetluse läbiviimisest ja otsuseni jõudmisest, välja 85 000 eurot;

mõista kohtukulud välja FRA-lt.

____________