Language of document :

Beroep ingesteld op 16 juli 2010 - Allgeier / FRA

(Zaak F-58/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Timo Allgeier (Wenen, Oostenrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Voorwerp en beschrijving van het geding

In de eerste plaats nietigverklaring van verweerders besluit om geen gevolg te geven aan verzoekers klacht wegens pesten. In de tweede plaats erkenning dat verzoeker slachtoffer van pesten door zijn chefs is geweest en vergoeding van de materiële en immateriële schade.

Conclusies van de verzoekende partij

Nietigverklaring van het besluit van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 16 oktober 2009 waarbij verzoekers vorderingen zijn afgewezen, voor zover daarbij niet is erkend dat hij slachtoffer van pesten door M. en A. is geweest en, zo nodig, nietigverklaring van het besluit van 6 april 2010 waarbij de klacht is afgewezen;

erkenning dat hij slachtoffer van pesten door M. en A. is geweest, met de noodzakelijke tuchtrechtelijke gevolgen; of, subsidiair, i) inleiding van een nieuw administratief onderzoek, eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig, door een voor het administratief onderzoek samen te stellen deskundigengroep, en ii) vaststelling van alle noodzakelijke maatregelen om een eerlijk onderzoek zonder mogelijke druk of beïnvloeding mogelijk te maken;

vergoeding van verzoekers materiële schade, voorlopig begroot op 71 823,23 EUR;

toekenning van 85 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade wegens de wijze waarop de volledige procedure is gevoerd en tot het besluit is gekomen;

verwijzing van het Bureau in de kosten.

____________