Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2010 r. - Allgeier przeciwko FRA

(Sprawa F-58/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Timo Allgeier (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o umorzeniu postępowania w sprawie wniesionego przez skarżącego zażalenia dotyczącego mobbingu. Po drugie, uznanie, że skarżący był ofiarą mobbingu stosowanego przez jego przełożonych a także naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 16 października 2009 r., na mocy której zarzuty skarżącego zostały oddalone w zakresie w jakim w decyzji tej nie uznaje się, że skarżący był ofiarą mobbingu stosowanego przez M i przez A oraz w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 6 kwietnia 2010 r., na mocy której zażalenie zostało oddalone;

stwierdzenie, że skarżący był ofiarą mobbingu stosowanego przez M i przez A wraz z niezbędnymi konsekwencjami natury dyscyplinarnej bądź albo i) ponowne wszczęcie dochodzenia administracyjnego, które będzie rzetelne, niezależne i bezstronne a jego prowadzenie zostanie powierzone panelowi niezależnych ekspertów albo ii) przyjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu organizacji rzetelnego dochodzenia w warunkach braku ewentualnych nacisków;

naprawienie szkody majątkowej poniesionej przez skarżącego, oszacowanej wstępnie na 71823,23 EUR;

zapłata kwoty 85000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą ze sposobu w jaki całe postępowanie było prowadzone i w jaki decyzja została podjęta;

obciążenie FRA kosztami postępowania.

____________