Language of document :

Žaloba podaná 16. júla 2010 - Allgeier/FRA

(vec F-58/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Timo Allgeier (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva

Predmet a opis sporu

V prvom rade zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa odmietla sťažnosť žalobcu, podľa ktorej bol obeťou psychického obťažovania. V druhom rade uznanie toho, že žalobca bol obeťou psychického obťažovania zo strany jeho nadriadených a nahradenie majetkovej a nemajetkovej ujmy.

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Agentúry Európskej únie pre základné práva zo 16. októbra 2009, ktorým boli zamietnuté sťažnosti žalobcu v rozsahu, v akom sa neuznalo, že bol obeťou psychického obťažovania zo strany pánov M. a A., a prípadne zrušiť rozhodnutie zo 6. apríla 2010, ktorým bola sťažnosť zamietnutá,

stanoviť, že žalobca bol obeťou psychického obťažovania zo strany pánov M. a A., a prípadne vyvodiť disciplinárne dôsledky; subsidiárne i) začať nové správne prešetrovanie, ktoré bude spravodlivé, nezávislé a nestranné a bude vytvorený odborný prešetrovací výbor na jeho vykonanie, ako aj ii) prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby bolo možné vykonať spravodlivé prešetrovanie bez akýchkoľvek nátlakov či zasahovania,

nahradiť majetkovú ujmu žalobcu, predbežne vyčíslenú na 71 823,23 eura,

priznať 85 000 eur ako nemajetkovú ujmu žalobcu za spôsob, akým bolo vedené celé konanie a akým bolo prijaté rozhodnutie,

zaviazať Agentúru Európskej únie pre základné práva na náhradu trov konania.

____________