Language of document :

Talan väckt den 16 juli 2010 - Allgeier mot FRA

(Mål F-58/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Timo Allgeier (Wien, Österrike) (ombud: juristerna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Saken och beskrivning av tvisten

Talan avser dels ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte pröva sökandens klagomål avseende trakassering, dels fastställande av att sökanden utsatts för trakassering av hans överordnade, och ersättning för ekonomisk och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av byrån för grundläggande rättigheter den 16 oktober 2009 genom vilket sökandens anspråk avslogs eftersom det inte erkändes att sökanden hade utsatts för trakasseri av M och A och, vid behov, ogiltigförklara beslutet av den 6 april 2010 genom vilket klagomålet avslogs,

fastställa att sökanden har utsatts för trakasseri av M och A och att alla disciplinära åtgärder som detta föranleder ska vidtas, eller alternativt i) inleda en ny administrativ utredning, som är rättvis, oberoende och opartisk genom inrättande av en expertgrupp för att genomföra den administrativa utredningen, och ii) vidta alla nödvändiga åtgärder för att en rättvis utredning ska kunna genomföras utan att någon som helst påtryckning eller inblandning förekommer,

tillerkänna sökanden ersättning för den ekonomiska skada som lidits, vilken preliminärt beräknas uppgå till 71 823,23 EUR,

bevilja 85 000 EUR som ersättning för den ideella skada som uppkommit genom det sätt på vilket hela förfarandet genomförts samt det beslut som fattats, och

förplikta byrån för grundläggande rättigheter att ersätta rättegångskostnaderna.

____________