Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

5 päivänä toukokuuta 2010

Asia F-70/09

Vladimir Nikolchov

vastaan

Euroopan komissio

 Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Vladimir Nikolchov, joka on työskennellyt sopimussuhteisena toimihenkilönä komissiossa 1.10.2008–15.1.2009 ja sittemmin samassa toimielimessä virkamiehenä 16.1.2009 alkaen, vaatii, että hänen palvelukseenottopaikkakunnakseen vahvistetaan Sofia (Bulgaria) ja että hänelle maksetaan Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 92 ja 25 artiklan nojalla sekä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan nojalla päiväraha hänen koeajaltaan lisättynä yhdellä kuukaudella.

Ratkaisu: Asia F‑70/09, Nikolchov v. komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Kantaja peruu kanteensa ja vahingonkorvausvaatimuksensa. Komissio vahvistaa kantajan palvelukseenottopaikkakunnaksi Sofian (Bulgaria) taannehtivasti vuodesta 2009 lähtien ja korvaa kantajan muuttokulut tästä kaupungista sillä edellytyksellä, että kantaja täyttää muut henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 9 artiklan mukaiset vaatimukset. Komissio maksaa kantajalle kertaluontoisen 2 500 euron suuruisen summan kantajan oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi. Kantaja vastaa oikeudenkäyntikulujensa loppuosasta. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa käsiteltävässä oikeusriidassa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)