Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2010. gada 5. maijā

Lieta F‑70/09

Vladimir Nikolchov

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru V. Nikolchov, Komisijas līgumdarbinieks no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 5. janvārim, vēlāk, kopš 2009. gada 16. janvāra, šīs pašas iestādes ierēdnis, lūdz, pirmkārt, noteikt par viņa darbā pieņemšanas vietu Sofiju (Bulgārija) un, otrkārt, saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 92. un 25. pantu, kā arī Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. pantu piešķirt viņam dienas naudu, kas atbilst viņa pārbaudes laika ilgumam, kam pieskaitīts viens mēnesis

Nolēmums Izslēgt lietu F‑70/09 Nikolchov/Komisija no Civildienesta tiesas reģistra. Rakstiski apstiprināt, ka prasītājs atsakās no savas prasības, tostarp attiecībā uz tiesāšanās izdevumiem. Rakstiski apstiprināt, ka Komisija noteiks Sofiju (Bulgārija) par prasītāja izcelsmes vietu ar atpakaļejošu datumu no 2009. gada un atmaksās prasītāja pārcelšanās izdevumus no šīs pilsētas, ar nosacījumu, ka prasītājs atbilst pārējiem Civildienesta noteikumu VII pielikuma 9. pantā izvirzītajiem nosacījumiem. Komisija samaksā prasītājam naudas sodu EUR 2500 apmērā, lai daļēji segtu šī pēdējā tiesāšanās izdevumus. Prasītājs sedz pārējo savu tiesāšanās izdevumu daļu pats. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)