Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS ANDRA AVDELNING

den 5 maj 2010

Mål F-70/09

Vladimir Nikolchov

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning på personaldomstolens initiativ – Avskrivning”

Saken: Talan enligt artiklarna 236 EG och 152 EA som väckts av Vladimir Nikolchov, kontraktsanställd vid kommissionen från den 1 oktober 2008 till och med den 15 januari 2009, därefter tjänsteman vid denna institution från och med den 15 januari 2009, med yrkande om att rekryteringsorten ska fastställas till Sofia (Bulgarien) och att sökanden ska beviljas dagtraktamente i enlighet med artiklarna 92 och 25 i anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen och artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen under hela provanställningsperioden samt ytterligare en månad.

Avgörande: Mål F‑70/09, Nikolchov mot kommissionen, avskrivs vid personaldomstolen. Det antecknas att sökanden återkallar sin talan, inbegripet yrkandet om rättegångskostnader. Det antecknas vidare att kommissionen ska fastställa rekryteringsorten till Sofia (Bulgarien) med retroaktiv verkan från och med år 2009 och ersätta sökandens flyttkostnader från denna stad, under förutsättning att sökanden uppfyller övriga villkor som uppställs i artikel 9 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna. Kommissionen ska utbetala ett schablonbelopp på 2 500 euro till sökanden avseende en del av dennes rättegångskostnader. Sökanden ska bära den återstående delen av sina rättegångskostnader. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)