Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

5 май 2010 година

Дело F-94/09

Владимир Николчов

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Николчов, договорно нает служител на Комисията от 1 октомври 2008 г. до 15 януари 2009 г., впоследствие длъжностно лице в същата институция от 16 януари 2009 г., иска по същество отмяна на решението на Комисията от 29 юли 2009 г., с което при повторното му встъпване в длъжност му се отказват предвидените в член 10, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз дневни надбавки.

Решение: Дело F‑94/09, Николчов/Комисия, се заличава от Регистъра на Съда на публичната служба. Отчита се обстоятелството, че жалбоподателят оттегля жалбата си, включително и по въпроса за съдебните разноски. Комисията изплаща еднократно сумата от 2 500 EUR на жалбоподателя като участие в съдебните разноски на последния. Жалбоподателят понася останалата част от направените от него съдебни разноски. Комисията понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)