Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

5 päivänä toukokuuta 2010

Asia F-94/09

Vladimir Nikolchov

vastaan

Euroopan komissio

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Vladimir Nikolchov, joka on työskennellyt sopimussuhteisena toimihenkilönä komissiossa 1.10.2008–15.1.2009 ja sittemmin samassa toimielimessä virkamiehenä 16.1.2009 alkaen, vaatii kumoamaan 29.7.2009 tehdyn komission päätöksen, jolla kieltäydyttiin myöntämästä hänelle hänen toisen palvelukseentulonsa yhteydessä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 2 kohdan mukaista päivärahaa.

Ratkaisu: Asia F‑94/09, Nikolchov v. komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Kantaja peruu kanteensa ja vahingonkorvausvaatimuksensa. Komissio maksaa kantajalle kertaluontoisen 2 500 euron suuruisen summan kantajan oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi. Kantaja vastaa oikeudenkäyntikulujensa loppuosasta. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa käsiteltävässä oikeusriidassa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)