Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2010. gada 5. maijā

Lieta F‑94/09

Vladimir Nikolchov

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru V. Nikolchov, Komisijas līgumdarbinieks no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 5. janvārim, vēlāk, kopš 2009. gada 16. janvāra, šīs pašas iestādes ierēdnis, būtībā lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 29. jūlija lēmumu, ar kuru viņam, otrreiz stājoties amatā, tikusi atteikta Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta 2. punktā paredzētā dienas nauda

Nolēmums Izslēgt lietu F‑94/09 Nikolchov/Komisija no Civildienesta tiesas reģistra. Rakstiski apstiprināt, ka prasītājs atsakās no savas prasības, tostarp attiecībā uz tiesāšanās izdevumiem. Komisija samaksā prasītājam naudas sodu EUR 2500 apmērā, lai daļēji segtu šī pēdējā tiesāšanās izdevumus. Prasītājs sedz pārējo savu tiesāšanās izdevumu daļu pats. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)