Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

UZNESENIE PREDSEDU DRUHEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 5. mája 2010

Vec F‑94/09

Vladimir Nikolčov

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou V. Nikolčov, zmluvný zamestnanec Komisie od 1. októbra 2008 do 15. januára 2009, potom úradník v tej istej inštitúcii od 16. januára 2009, navrhuje v podstate zrušiť rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009, ktorým mu bolo zamietnuté priznanie denných diét stanovených v článku 10 ods. 2 písm. prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie pri jeho druhom nástupe do funkcie

Rozhodnutie: Vec F‑94/09, Nikolčov/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Konštatuje sa, že žalobca vzal svoju žalobu späť vrátane časti týkajúcej sa trov konania. Komisia zaplatí žalobcovi paušálnu sumu 2 500 eur na čiastočnú náhradu jeho trov konania. Žalobca znáša zvyšok svojich trov konania. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články69 a74)