Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS ANDRA AVDELNING

den 5 maj 2010

Mål F-94/09

Vladimir Nikolchov

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning på personaldomstolens initiativ – Avskrivning ”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och 152 EA, varigenom Vladimir Nikolchov, kontraktsanställd vid kommissionen mellan den 1 oktober 2008 och den 15 januari 2009, därefter tjänsteman vid samma institution sedan den 16 januari 2009, i sak yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 29 juli 2009 att inte bevilja honom dagtraktamente enligt artikel 10.2 i bilaga VII i Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen vid hans andra tjänstetillträde.

Avgörande: Mål F‑94/09, Nikolchov mot kommissionen, avskrivs. Tribunalen stadfäster att sökanden återkallat sin talan även vad gäller yrkandet om rättegångskostnader. Kommissionen utbetalar ett schablonbelopp på 2 500 euro till sökanden som ersättning för dennes rättegångskostnader. Sökanden står för resterande del av sina rättegångskostnader. Kommissionen står för sin egen rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning inför personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)