Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 april 2010 - de Britto Patricio-Dias/Commissie

(Zaak F-4/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Tewerkstelling - Herplaatsing - Dienstbelang - Overeenkomst tussen rang en ambt - Rechten van de verdediging - Motivering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Massaux, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring van het besluit om verzoeker te herplaatsen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Britto Patricio-Dias wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 69 van 21.3.2009, blz. 54.