Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 kwietnia 2009 r. - de Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji.

(Sprawa F-4/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Przydział służbowy - Przeniesienie z urzędu - Interes służby - Związek między grupą zaszeregowania a stanowiskiem - Prawa do obrony - Uzasadnienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Massaux)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego z urzędu.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Jorge de Britto Patricio-Dias zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 69 z 21.3.2009, s. 54.