Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 април 2010 г. - Matos Martins/Комисия

(Дело F-2/07)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Покана за изразяване на интерес - Процедура по подбор - Изпити за предварителен подбор - Достъп до документи)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Carlos Matos Martins (Брюксел, Белгия) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

Отмяна, първо, на решението на Службата за подбор на персонал за Европейските общности (EPSO) от 27 февруари 2006 г., с което се определят резултатите от изпитите за предварителен подбор на договорно наети служители (ЕС 25), второ, на решението жалбоподателят да не бъде вписан в базата данни с кандидатите, които успешно са издържали изпитите за предварителен подбор, и трето, да се отменят последиците от извършените действия по подбора.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Matos Martins понася направените от него съдебни разноски с изключение на разходите за престой и пътуване, направени на 30 март, 1 април и 21 юли 2009 г., за да може неговият адвокат да се запознае с определени документи в помещенията на Съда на публичната служба.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и посочените в точка 2 по-горе разноски на г-н Matos Martins.

____________

1 - ОВ C 56, 10.3.2007 г.