Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 15. april 2010 - Matos Martins mod Kommissionen

(Sag F-2/07)1

(Personalesag - kontraktansatte - indkaldelse af interessetilkendegivelse - udvælgelsesprocedure - stopprøver - aktindsigt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Matos Martins (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation for det første af EPSO's afgørelse af 27. februar 2006 om fastsættelse af resultaterne for stopprøverne for kontraktansatte (EU 25), for det andet af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren i databasen over ansøgere, som bestod disse stopprøver, og for det tredje af det efterfølgende udvælgelsesarbejde

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

José Matos Martins bærer sine egne omkostninger, bortset fra hans advokats udgifter til rejse og ophold i forbindelse med dennes gennemsyn af visse dokumenter på Personalerettens Justitskontor den 30. marts, 1. april og 31. juli 2009.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af José Matos Martins afholdte udgifter, der er nævnt i punkt 2 ovenfor.

____________

1 - EUT C 56 af 10.3.2007, s. 43.