Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 april 2010 - Matos Martins/Commissie

(Zaak F-2/07)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Oproep tot indienen van blijken van belangstelling - Selectieprocedure - Voorselectietests - Toegang tot documenten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José Carlos Matos Martins (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring, in de eerste plaats, van het besluit van het EPSO van 27 februari 2006 houdende vaststelling van de uitslag van de voorselectietests van arbeidscontractanten (UE 25), in de tweede plaats, van het besluit om verzoeker niet op te nemen in de databank van kandidaten die voor die tests zijn geslaagd en, in de derde plaats, van het vervolg van de selectiehandelingen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Matos Martins draagt zijn eigen kosten, met uitzondering van de reis- en verblijfkosten die op 30 maart, 1 april en 21 juli 2009 zijn gemaakt voor de raadpleging van stukken door zijn advocaat op de griffie van het Gerecht.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten alsmede de in punt 2 hierboven bedoelde kosten die Matos Martins heeft gemaakt.

____________

1 - PB C 56 van 10.3.2007, blz. 43.