Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 kwietnia 2010 r. -Matos Martins przeciwko Komisji

(Sprawa F-2/07)1

(Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania - Testy preselekcyjne - Dostęp do dokumentów)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Carlos Matos Martins (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M.-A. Lucas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 27 lutego 2006 r. określającej wyniki z testów preselekcyjnych dla pracowników kontraktowych UE25, po drugie stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu skarżącego w banku danych kandydatów, którzy zdali te testy i po trzecie stwierdzenie nieważności późniejszych czynności podjętych w ramach postępowania w sprawie naboru

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

J. C. Matos Martins ponosi własne koszty, z wyjątkiem kosztów pobytu i podróży, które poniósł on w związku z zapoznaniem się przez jego adwokata z dokumentami, co miało miejsce w dniach 30 marca, 1 kwietnia i 21 lipca 2009 r. w pomieszczeniach sekretariatu Sądu.

Komisja Europejska ponosi własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez J. C. Matosa Martinsa, o których mowa w pkt 2 powyżej.

____________

1 - Dz.U. C 56 z 10.3.2007, s. 43