Language of document :

Жалба, подадена на 1 април 2010 г. - Bombín Bombín/Комисия

(Дело F-22/10)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Luis María Bombín Bombín (Рим, Италия) (представител: R. Pardo Pedernera, abogado)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Европейската комисия, прието в отговор на жалбата по административен ред на жалбоподателя, да му се предостави финансова компенсация само за 12 дни, а не за 29 дни натрупан отпуск, който жалбоподателят все още не е ползвал към момента на излизането си в отпуск по лични причини.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени приетото на 4 януари 2010 г. решение на Европейската комисия, с което на жалбоподателя е предоставена и изплатена финансова компенсация само за 12 дни.

Да се признаят на жалбоподателя (с оглед изчисляване на съответната финансова компенсация) всички дни отпуск (общо 29 дни), които жалбоподателят е придобил и все още не е ползвал към момента на излизането си в отпуск по лични причини.

Относно съдебните разноски жалбоподателят не предявява искане, тъй като смята, че решението на Съда на публичната служба по настоящото дело е важно за страните - и двете добросъвестни - и че в конкретния случай искане във връзка със съдебните разноски не е оправдано.

____________