Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2010 r. - Bombín Bombín przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/10)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Luis María Bombín Bombín (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: adwokat R. Pardo Pedernera)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wydanej w następstwie zażalenie skarżącego, przyznającej mu ekwiwalent jedynie za 12 zamiast 29 dni urlopu, do którego nabył prawo, lecz nie wykorzystał w chwili rozpoczęcia urlopu z przyczyn osobistych.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 stycznia 2010 r., na mocy której uznano mu i wypłacono ekwiwalent za jedynie 12 dni.

Uznanie na rzecz skarżącego (do celów obliczeń i odnośnego ekwiwalentu) wszystkich dni urlopu (łącznie 29), do których nabył prawo, lecz nie wykorzystał w chwili rozpoczęcia urlopu z przyczyn osobistych.

W przedmiocie kosztów skarżący nie zgłasza żadnych żądań, uznając, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy przez Sąd jest ważne dla stron, które działają w dobrej wierze i żądania dotyczące kosztów nie są w tej sprawie uzasadnione.

____________