Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 април 2010 г. - Angelidis/Парламент

(Дело F-104/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Свободна длъжност - Изпълнение на съдебно решение за отмяна на решение за назначаване - Ново обявление за свободна длъжност - Оправдани правни очаквания - Принцип за право на развитие на длъжностните лица в кариерата - Равно третиране - Принцип на добра администрация - Задължение за полагане на грижа - Явна грешка в преценката - Злоупотреба с власт)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Angel Angelidis (Люксембург, Люксембург) (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: C. Burgos и S. Seyr)

Предмет

От една страна, отмяна на обявлението за свободна длъжност № 12564 за заемане на длъжността "директор" в Генералната дирекция по вътрешни политики на Съюза - Дирекция D по бюджетни въпроси на Европейския парламент, както и на процедурата за назначение, започнала с това обявление. От друга страна, решение за отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя за длъжността "директор" по бюджетните въпроси в Генералната дирекция по вътрешни политики и за назначаване на друг кандидат на същата длъжност. Накрая, искане за поправяне на претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди и за назначаването му със степен Директор "ad personam"

Диспозитив

Осъжда Европейския парламент да заплати сумата 1 000 EUR на г-н Angelidis.

Отхвърля иска в останалата му част.

Европейският парламент понася направените от него съдебни разноски и една трета от разноските, направени от г-н Angelidis.

Г-н Angelidis понася две трети от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 44, 21.2.2009 г., стр. 77.