Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 kwietnia 2010 r. - Angelidis przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-104/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wolne stanowisko - Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność decyzji o powołaniu - Nowe ogłoszenie o wolnym stanowisku - Uzasadnione oczekiwania - Zasada ekspektatywy rozwoju kariery urzędników - Równość traktowania - Zasada dobrej administracji - Obowiązek staranności - Oczywisty błąd w ocenie - Nadużycie władzy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Angel Angelidis (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Parlement Europejski (przedstawiciele: C. Burgos i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, unieważnienie ogłoszenia o wolnym stanowisku nr 12564 dotyczącego obsadzenia stanowiska dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej Unii - Dyrekcji D ds. Budżetu Parlamentu Europejskiego, i rozpoczętego w wyniku tego ogłoszenia postępowania rekrutacyjnego. Po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu kandydatury skarżącego na stanowisko dyrektora ds. Budżetu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej i o powołaniu na to stanowisko innego kandydata. Wreszcie, żądanie odszkodowania za poniesioną przez skarżącego szkodę materialną i zadośćuczynienia za doznaną przez niego krzywdę oraz żądanie powołania go do grupy zaszeregowania dyrektora tytularnego.

Sentencja wyroku

Zasądza się od Parlamentu Europejskiego na rzecz A. Angelidisa kwotę 1000,00 EUR.

Skargę oddala się w pozostałym zakresie.

Parlament Europejski pokrywa własne koszty i jedną trzecią kosztów poniesionych przez A. Angelidisa.

A. Angelidis pokrywa dwie trzecie własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 44 z 21.2.2009, s. 77.