Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. apríla 2010 - Angelidis/Parlament

(vec F-104/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Výkon rozsudku, ktorým sa zrušilo rozhodnutie o vymenovaní - Nový oznam o pracovnom mieste - Legitímna dôvera - Zásada perspektívy služobného postupu úradníkov - Rovnosť zaobchádzania - Zásada riadnej správy vecí verejných - Povinnosť starostlivosti - Zjavne nesprávne posúdenie - Zneužitie právomoci)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: C. Burgos a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste č. 12564 týkajúceho sa obsadenia miesta riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Únie - Riaditeľstva D pre rozpočtové veci Európskeho parlamentu, ako aj postupu pri prijímaní, ktorý sa začal na základe tohto oznámenia. Ďalej zrušenie rozhodnutia o zamietnutí kandidatúry žalobcu na miesto riaditeľa pre rozpočtové veci Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky a o vymenovaní iného uchádzača na toto miesto. Napokon návrh na náhradu nemajetkovej a majetkovej škody, ktorá vznikla žalobcovi, a návrh na jeho vymenovanie do platovej triedy Riaditeľ "ad personam"

Výrok rozsudku

1.    Európsky parlament je povinný uhradiť žalobcovi sumu 1 000 eur.

2.    Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európsky parlament je povinný nahradiť vlastné trovy konania, ako aj jednu tretinu trov konania žalobcu.

4.    Žalobca je povinný nahradiť dve tretiny vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009, s. 77.