Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 15 april 2010 - Angelidis mot parlamentet

(Mål F-104/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Ledig tjänst - Åtgärder för att följa en dom i vilken nomineringsbeslutet ogiltigförklarades - Nytt meddelande om ledig tjänst - Berättigade förväntningar - Principen att rätt tjänsteman ska befordras - Likabehandling - Principen om god förvaltningssed - Omsorgsplikt - Uppenbart oriktig bedömning - Maktmissbruk)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: C. Burgos och S. Seyr)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av meddelandet om ledig tjänst nr 12564 avseende tjänsten som direktör för Generaldirektoratet för EU-intern politik - med ansvar för budgetfrågor vid Europaparlamentet, samt av det anställningsförfarande som inleddes genom detta meddelande. Dels talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens ansökan till tjänsten som direktör med ansvar för budgetfrågor vid Generaldirektoratet för EU-intern politik och utse en annan sökande till denna tjänst. Sökanden har slutligen yrkat ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden har lidit, samt om att sökanden ska befordras till direktörsgrad "ad personam".

Domslut

Europaparlamentet förpliktas att utge ett belopp om 1 000 euro till Angel Angelidis.

Talan ogillas i övrigt.

Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av Angel Angelidis rättegångskostnader.

Angel Angelidis ska bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 44, 21.2.2009, s. 77.