Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. marca 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-102/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Vysťahovanie osobných vecí žalobcu - Žaloba o náhradu škody - Zjavne neprípustná žaloba - Žaloba zjavne bez právneho základu - Článok 94 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej na jednej strane k náhrade škody údajne spôsobenej z dôvodu vysťahovania jeho osobných vecí, ktoré sa nachádzali v jeho služobnom byte v Luande, a na druhej strane k zaslaniu kópií fotografií vyhotovených počas tohto vysťahovania a zničeniu celej dokumentácie vzťahujúcej sa na tieto veci

Výrok uznesenia

1.    Žaloba pána Marcuccia sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu.

2.    Pán Marcuccio je povinný nahradiť trovy konania.

3.    Pán Marcuccio je povinný nahradiť v prospech Súdu pre verejnú službu sumu 1 500 eur.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 55, 7.3.2009, s. 52.