Language of document :

Жалба, подадена на 29 януари 2010 г. - AC/Съвет

(Дело F-9/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AC (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodriguez и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението жалбоподателят да не бъде включен в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD 13 на основание на процедурата за повишаване за 2009 г., както и осъждане на ответника да поправи претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаване да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD 13 на основание на процедурата за повишаване за 2009 г., както това решение е видно от съобщение до персонала № 94/09 от 27 април 2009 г.;

при необходимост, да се отмени решението на ОН, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя;

да се осъди ответника да заплати на жалбоподателя сумата от пет хиляди евро като обезщетение за неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя;

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________