Language of document :

Talan väckt den 29 januari 2010 - AC mot rådet

(Mål F-9/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AC (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodriguez och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AD13 under befordringsförfarandet år 2009 samt yrkande om att svaranden ska utge ersättning för den ideella skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AD13 under befordringsförfarandet år 2009, såsom detta beslut framgår av personalmeddelandet nr 94/09 av den 27 april 2009,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut att avvisa sökandens klagomål,

förplikta svaranden att bevilja sökanden ett belopp på fem tusen euro som skadestånd, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________