Language of document :

Жалба, подадена на 24 юли 2010 г. - AF/Комисия

(Дело F-61/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AF (Люксембург, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението на ответната страна, с което се отхвърля искането за съдействие във връзка с психическия тормоз, на който жалбоподателката счита, че е била жертва, както и искане за поправяне на претърпените неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение № 24938 от 28 септември 2009 г., с което ОН на Комисията отхвърля искането за съдействие D/300/09, подадено от жалбоподателката по силата на член 24 от Правилника във връзка с психическия тормозa претърпян и/или преживян в нейната служба през подлежащия на точно установяване период от април 2004 г. до април 2009 г.;

да се присъди на жалбоподателката обезщетение в размер от 600 000 EUR за поправяне на неимуществените вреди, претърпени в резултат от тормоза и от последствията върху нейното здраве;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________